1. الیاس رمضانی پور , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی , تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی-تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود) , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۱۲-۱۲۴
 2. مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهره صمدی , گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۹۴-۱۹۷
 3. محمد قبائی سوق , حمید زارع ابیانه , ابوالفضل مساعدی , توسعه‌ی شاخص تجمیعی خشکسالی (ADI) بر پایه‌ی تجزیه به مولفه‌های اصلی به منظور پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان – ایران , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۶-۷۳
 4. مریم آذرخشی , ابوالفضل مساعدی , مهدی بشیری , رعنا اوجاقلو شهابی , اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه) , آبخیزداری ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۵-۳۳
 5. محمد قبائی سوق , حمید زارع ابیانه , ابوالفضل مساعدی , تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از شاخص مرجع کشاورزی برای خشکسالی (ARID) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۱-۳۴
 6. سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری , ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید , ترویج و توسعه آبخیزداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۵-۵۳
 7. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده , اکو هیدرولوژی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۷-۲۹۹
 8. ابوالفضل مساعدی , سمانه محمدی مقدم , غزاله کواکبی , تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی(RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۷-۵۲
 9. محمد قبائی سوق , حمید زارع ابیانه , ابوالفضل مساعدی , سیده زهرا صمدی , پایش وضعیت‌های رطوبتی و روند آن‌ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در نواحی مختلف آب و هوایی ایران , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۷۰۰-۱۷۱۷
 10. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۱
 11. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۵-۳۲۰
 12. پریوش طوفانی , احمد فاخری فرد , ابوالفضل مساعدی , امیر حمد دهقانی , پیش‌بینی بارندگی ماهانه با استفاده مستقیم از موجک و شبکه عصبی موجکی , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۵۵۳-۵۷۱
 13. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۲۰
 14. سمیرا اخوان , محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان-بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG5 , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۵-۴۶
 15. ابوالفضل مساعدی , نفیسه حسنعلی‏ زاده , محمد قبائی سوق , فاطمه حیران , ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۴۰-۵۴۹
 16. ابوالفضل مساعدی , سمانه محمدی مقدم , محمد قبائی سوق , مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷۳۰-۷۴۹
 17. سمانه محمدی مقدم , ابوالفضل مساعدی , محمد فرزام , منصور مصداقی , بررسی رابطه تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشن , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۳۱-۱۴۸
 18. نفیسه حسنعلی زاده , ابوالفضل مساعدی , عبدالرضا ظهیری , محسن حسینعلی زاده , مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان) , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵۱-۲۶۹
 19. حمید زارع ابیانه , محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) تحت تأثیر تغییر اقلیم , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۷۴-۳۹۲
 20. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۲۹۸-۱۳۱۰
 21. امید رحمتی , نریمان محمودی , ابوالفضل مساعدی , فرزانه حیدری , بررسی اثر کاربری اراضی و سنگ‌شناسی بر کیفیت آب چشمه‌های حوزه آبخیز پیرانشهر , آبخیزداری ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۹-۲۶
 22. نفیسه حسنعلی زاده , ابوالفضل مساعدی , عبدالرضا ظهیری , منوچهر بابانژاد , تعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه‏ای و روش گشتاورهای خطی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۰۶۱-۱۰۷۱
 23. نونا شیخ الاسلامی , بیژن قهرمان , ابوالفضل مساعدی , کامران داوری , مهدی مهاجرپور , پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۴۲۰-۴۲۹
 24. سمانه محمدی مقدم , ابوالفضل مساعدی , محمد فرزام , منصور مصداقی , مدل‌سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مراتع منتخب استان‌های مرکزی و قم , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۹۰-۱۲۰۶
 25. محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , اصلاح شاخص خشک‌سالی RDI بر اساس مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق و تابع توزیع احتمال , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۶۵-۵۸۲
 26. ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق , ارزیابی معادله‌های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه‌گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایران , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۷-۵۰
 27. هدایت الله زرین , علیرضا مقدم نیا , جواد نام درست , ابوالفضل مساعدی , شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۹۵-۲۰۸
 28. محمد قبایی سوق , ابوالفضل مساعدی , پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته در محدوده ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد و شیراز , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۳-۳۵
 29. حدیث مهاجرانی , مجید خلقی , ابوالفضل مساعدی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین , مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۵۲۲-۱۵۳۴
 30. نبی خلیلی اقدم , ابوالفضل مساعدی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ارزیابی توانائی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۵-۱۰۲
 31. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی , بررسی کارآیی منطق فازی در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۵۶۹-۵۸۰
 32. ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق , تعیین رخدادهای خشکسالی و ترسالی بر پایه مدل چند متغیر اسکالوگرام و بررسی ارتباط شدیدترین رخدادها با مقادیر حدی بارش , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۶۱-۳۷۳
 33. محبوبه صیف , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی , ارزیابی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص های بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده , مهندسی منابع آب , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۵-۵۹
 34. محمد قبایی سوق , ابوالفضل مساعدی , طراحی فرآیند انتخاب شاخص مناسب بر مبنای پایش چندمعرفه خشکسالی در محدوده تعدادی از ایستگاه های ناحیه ی خشک و نیمه خشک ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۱۴-۴۲۶
 35. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهد , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۸۷-۹۹
 36. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی دبی روزانه با استفاده از روش‌های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوان , پژوهش آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۲۷-۲۳۲
 37. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی , تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی-عصبی تطبیقی , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۶۹-۸۰
 38. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمدآباد مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۲۱۵-۱۲۲۵
 39. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , بررسی الگوی گسترش مکانی بارش در سطح استان گلستان با استفاده از مدل‏های قطعی و زمین‏ آماری , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۵۳-۶۴
 40. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مقایسه عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۱۷-۱۳۴
 41. عبدالرضا ظهیری , محمد قبائی , ابوالفضل مساعدی , تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۴۸۰-۱۴۹۳
 42. محمد قبائی , ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی , مدل سازی هوشمند تابش خورشیدی با استفاده از آزمون گاما و مقایسه با معادلات تجربی واسنجی شده در کرمانشاه , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۸۵-۲۰۸
 43. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مهدی ذاکری نیا , مهدی مفتاح , پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS). , آبخیزداری ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷-۱۴
 44. ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق , تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۲۰۶-۱۲۱۶
 45. پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد , پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۲۱۷-۱۲۲۶
 46. صالح مهدی زاده , مهدی مفتاح هلقی , ابوالفضل مساعدی , سمانه سید قاسمی , بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱-۱۷
 47. ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق , برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۶۱-۱۷۰
 48. محمد ابراهیم زنگانه , ابوالفضل مساعدی , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی , تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در ایستگاه ارازکوسه حوضه گرگانرود , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۸۵-۱۰۳
 49. مهدی مفتاح هلقی , امیراحمد دهقانی , ابوالفضل مساعدی , حمیدرضا اسلامی , تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۱۵-۲۳۰
 50. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , پایش و تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان با استفاده از تکنیک های زمین آماری , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۶۵-۷۸
 51. محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی , ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روش های رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۶۱۰-۶۲۴
 52. امیر سعدالدین , محمد قاسم هلیلی , ابوالفضل مساعدی , مدیریت بهره برداری از مخزن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در سد مخزنی بوستان-استان گلستان , آبخیزداری ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۲۵-۳۴
 53. غلامرضا قانعی مطلق , عباس پاشایی اول , فرهاد خرمالی , ابوالفضل مساعدی , بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۲۴-۳۱
 54. ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام , بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۵۵-۱۶۸
 55. مریم کریمی نظر , علیرضا مقدم نیا , ابوالفضل مساعدی , بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه زابل) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۴۵-۱۵۸
 56. ابوالفضل مساعدی , سید فضل الله هاشمی نجفی , محمد حیدر نژاد , مرتضی نبی زاده , محمد ابراهیم مشکاتی , برآورد حجم رسوب گذاری در مخازن سدهای کرج و دز و مقایسه آن با نتایج هیدروگرافی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۲۶۱-۲۷۲
 57. محمد قاسم هلیلی , امیر سعدالدین , ابوالفضل مساعدی , عبدالرسول سلمان ماهینی , تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان-استان گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱-۲۴
 58. امیر احمد دهقانی , معصومه عسکری , ابوالفضل مساعدی , مقایسه سه روش شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و زمین آمار در میان یابی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی-دشت قزوین) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۱۷-۵۲۸
 59. ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , امیر احمد دهقانی , مقایسه روش های مختلف پیش بینی شاخص خشکسالی SPI , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۱۴۵-۱۶۸
 60. ابوالفضل مساعدی , مهدیه مرعشی , غزاله کواکبی , بررسی مقایسه ای خشکسالی در مناطق پرباران با کم باران (مطالعه موردی- استان گلستان) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۷۷-۲۹۰
 61. امیر احمد دهقانی , محمد ابراهیم زنگانه , ابوالفضل مساعدی , نسرین کوهستانی , مقایسه تخمین بار معلق به دو روش منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه دوغ استان گلستان) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۶۶-۲۷۶
 62. غلامرضا قانعی مطلق , عباس پاشایی اول , فرهاد خرمالی , ابوالفضل مساعدی , تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۷۵-۸۲
 63. ابوالفضل مساعدی , مهدی کاهه , بررسی تاثیر بارندگی بر عملکرد محصولات گندم و جو در استان گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۲۰۶-۲۱۸
 64. ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیل زاده , امین محمدی استاد کلایه , پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۷۶-۱۸۲
 65. ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۸۹-۹۹
 66. حسین شریفان , ابوالفضل مساعدی , بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۴۹-۵۸
 67. ابوالفضل مساعدی , معصومه غریب , بررسی خصوصیات سیل در رودخانه قره چای رامیان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۲۰۳-۲۱۴
 68. نبی خلیلی اقدم , ابوالفضل مساعدی , ناصر لطیفی , بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیه , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۱۴۶-۱۵۷
 69. ابوالفضل مساعدی , معصومه غریب , علی نجفی نژاد , فرهاد یغمایی , پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل (مطالعه موردی محدوده رودخانه قره چای در حومه شهر رامیان) , منابع طیبعی ایران , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۷۸۵-۷۹۷
 70. امین محمدی استاد کلایه , ابوالفضل مساعدی , علی حشمت پور , تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی رودخانه گرگان رود , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۲۳۲-۲۴۰
 71. گلاله غفاری , کریم سلیمانی , ابوالفضل مساعدی , پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از GeoRASـHEC (مطالعه موردی رودخانه بابلرود) , منابع طیبعی ایران , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۴۳۹-۴۵۱
 72. ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیلی زاده , بررسی اثر پل ها بر عمق و سطح پهنه سیل در رودخانه زیارت گرگان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱۹۰-۱۹۹
 73. امین محمدی استادکلایه , ابوالفضل مساعدی , سینا علاقه مند , بررسی اثرات سیل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژی رودخانه مادرسو , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۹-۱۷
 74. گلاله غفاری , کریم سلیمانی , ابوالفضل مساعدی , بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران) , پژوهش های جغرافیایی , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۶۱-۷۱
 75. ابوالفضل مساعدی , امین محمدی استاد کلایه , علی نجفی نژاد , فرهاد یغمایی , بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرود , منابع طیبعی ایران , دوره ( ۵۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۳۳۱-۳۴۲
 76. محمود آباده , ابوالفضل مساعدی , مجید اونق , علی زین الدینی , بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب‌زیرزمینی منطقه زید‌آباد سیرجان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۸-۲۷
 77. گلاله غفاری , ابوالفضل مساعدی , تاثیر روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینیگ بر برآورد وسعت اراضی سیل گیر (مطالعه موردی رودخانه بابلرود) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱, صفحه ۱۱-۲۰
 78. ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیلی زاده , علی نجفی نژاد , پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان. , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷, صفحه ۱۳۸-۱۴۶
 79. ابوالفضل مساعدی , محسن توکلی , بررسی مناسب‌‌ترین روش تعیین ضریب مانینگ و پهنه‌بندی خطر سیل در بخشی از اترک میانی (مراوه) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۱۵۳-۱۶۲